Uppdragsvillkor

Advokatbyrån Bergdahl & Johansson AB

Allmänna villkor för advokatuppdrag

1. Tillämpningsområde
Under firmanamnet Advokatbyrån Bergdahl & Johansson AB är advokater så väl som biträdande jurister verksamma. Dessa villkor är tillämpliga på uppdragsavtalet mellan å ena sidan klienten och å andra sidan Bergdahl & Johansson Advokatbyrå AB.

2. Förhållandet till god advokatsed m.m.
Dessa villkor gäller bara i den utsträckning annat inte följer av tvingande lag, god advokatsed eller annat avtal.

3. Debitering m.m.

3.1 Debiteringsformer
Uppdragstagaren har rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp a conto. Därutöver föreligger alltid rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg utan angivande av särskilda skäl härför. Debitering sker normalt löpande. Debitering kan dock komma att ske först efter uppdragets slutförande. Arvode debiteras i enlighet med Domstolsverkets timkostnadsnorm som under 2018 uppgår till 1 699 kr inkl moms per arbetad timme samt för tidsspillan i samband med inställelse till förhandling och liknande,1 556 kr inkl moms. Privata försvarar- eller målsägandebiträdeuppdrag och uppdrag för företag är individuellt anpassade och bestäms i samband med antagande av uppdrag. Debitering sker för varje påbörjad 15-minutersperiod.

3.2 Försenad eller utebliven betalning
Saknar en faktura förfallodag skall betalning erläggas senast 30 dagar från det att fakturan avsänts eller krav på betalning på annat sätt framställdes. Betalning av förskott skall alltid ske inom tio dagar från det att begäran därom framställts. Vid utebliven eller försenad betalning utgår dröjsmåls- ränta enligt lag och rätt att frånträda aktuella uppdrag kan föreligga.

3.3 Rättsskydd
Även i de fall rättsskyddet i en försäkring tas i anspråk är Ni som klient ytterst betalningsansvarig för arvodet till uppdragstagaren.
Klienten har alltid att erlägga självrisk och eventuella belopp överstigande föreskrivna arvodesbegränsningar (vanligt förekommande försäkringsvillkor är t.ex. timkostnadsbegränsningar och/eller totalbeloppsbegränsningar).

3.4 Rättshjälp

Rättshjälp regleras genom lag och myndighetsföreskrifter. Rättshjälpsavgift skall erläggas löpande i enlighet med dessa allmänna villkor i den utsträckning inte annat följer av lag eller myndighetsreglering.

4. Penningtvätt m.m.

Enligt lag måste advokatbyråer för vissa uppdrag inhämta och bevara bevis avseende klienters identitet. Ni kan därför mötas av krav på identitetshandlingar avseende såväl Er, Era bolag och varje annan fysisk eller juridisk person som är involverad i uppdraget för Er räkning. I sammanhanget erinras om att det i lag finns reglerat skyldighet för advokat att frånträda uppdrag och att det i vissa fall inte är tillåtet att – ens inför klienten – uppge skälen härför.

5. Ansvarsbegränsning
All rådgivning är anpassad till det specifika uppdraget och de uppgifter som presenterats för oss. De råd som ges kan inte användas i annat sammanhang eller uppdrag än det inom vilket rådet gavs. Om inte annan överenskommelse har träffats skriftligen beaktas ej eventuella skattekonsekvenser i rådgivningen. Samtliga advokater verksamma under firmanamnet Advokatbyrån Bergdahl & Johansson AB har tecknat advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring. Uppdragstagaren ansvarar bara för skada som klient lidit som byrån förorsakat genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till det högsta belopp som kan utbetalas genom nämnda försäkring, f.n. 3 000 000 SEK.

6. Tillämplig lag
Uppdragsavtalet är underkastat svensk rätt.

7. Personuppgiftslagen
Klient- och personuppgifter behandlas elektroniskt i syfte att säkerställa en korrekt handläggning av uppdraget och för att undvika jäv.
Ni är berättigad att kostnadsfritt, en gång per år, ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära rättelse av ev. felaktiga uppgifter. Framställan härom skall ske skriftligen. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är uppdragstagaren, d.v.s. det aktiebolag under vilket den advokat som ansvarar för ärendet bedriver sin verksamhet.

8. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Ni kan vända Er till Konsumenttvist- nämnden om Ni är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt nå en lösning i samförstånd med advokaten utan att lyckas. Ni kan läsa mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Eventuella invändningar mot ovanstående villkor skall ske skriftligen till uppdragsgivaren omedelbart efter delfående av denna handling.

Uppdragsgivaren förbehåller sig att inom ramen för vad anges under punkten 2 ovan frånträda uppdrag under vilka dessa villkor ej accepteras.